Select Page

Política de privacitat

En Doble Efecte S.L, els nostres usuaris sou l’actiu més valuós, i amb vosaltres, les vostres dades. Per això, aprofitem aquesta declaració d’intencions per a garantir-vos un ús responsable, lleial i lícit de les vostres dades. La visita a aquest lloc web no implica que l’usuari estigui obligat a facilitar cap informació. En el cas que l’usuari faciliti alguna informació de caràcter personal, les dades recollides en aquest lloc web seran tractats de manera lleial i lícita amb subjecció en tot moment als principis i drets recollits en la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), i altra normativa de desenvolupament.

Aquesta Política de Privacitat estableix les bases sobre les quals Doble Efecte S.L, amb domicili Ronda Universitat 31 2º · 08007 Barcelona, empresa que tracta de vendre els seus productes alimentosos, tracten les seves dades personals quan ens els faciliti durant la seva experiència a través de la pàgina web www.lavacamuu.cat (d’ara endavant, “la Web”), l’aplicació mòbil o app, entesa com l’aplicació informàtica dissenyada per a ser executada en telèfons intel·ligents o telèfons intel·ligents, tauletes i altres dispositius mòbils (d’ara endavant, “l’App”) o altres aplicatius, programari, mitjans digitals, suports o dispositius habilitats per a interactuar amb la plataforma de venda en línia de productes, serveis i funcionalitats relacionats amb Doble Efecte S.L a Espanya (en el seu conjunt, “la Plataforma”). Cada vegada que en usar la Plataforma ens faciliti o sigui necessari que accedim a qualsevol mena d’informació que per les seves característiques ens permeti identificar-li, com el seu nom i cognoms, e-mail, adreces de facturació o enviament, número de telèfon, tipus de dispositiu o número de targeta de dèbit o crèdit, etc. (d’ara endavant, “Dades Personals”), ja sigui per a navegar per aquesta, comprar els nostres productes o fer ús dels seus serveis o funcionalitats, estarà sota l’aplicació d’aquesta Política de Privacitat, juntament amb les Condicions d’Ús i Compra, les Condicions Wallet i altres documents referenciats en les mateixes (conjuntament “els Termes i Condicions”) vigents a cada moment, havent de revisar aquests textos per a comprovar que està conforme amb ells.

RECOLLIDA DE DADES I FINALITATS PRINCIPALS DEL TRACTAMENT
Recordi que abans de començar a utilitzar qualsevol dels nostres serveis o funcionalitats, haurà de llegir en aquesta Política de Privacitat, així com en els Termes i Condicions la secció específica sobre aquests. En aquesta secció podrà veure si hi ha alguna condició particular per al seu ús, o si requereix un tractament específic de les seves Dades Personals. El fet de no facilitar una certa informació assenyalada com a obligatòria, pot comportar que no sigui possible gestionar el seu registre com a usuari o l’ús de determinades funcionalitats o serveis disponibles a través de la Plataforma. L’usuari (vostè) per la present garanteix que les Dades Personals proporcionades són certs i exactes i es compromet a notificar qualsevol canvi o modificació d’aquests. En el cas que ens aporti Dades Personals de tercers, vostè es responsabilitza d’haver informat i haver obtingut el consentiment d’aquests per a ser aportats amb les finalitats indicades en els apartats corresponents de la present Política de Privacitat. Qualsevol pèrdua o mal causat a la Plataforma o al responsable de la Plataforma o a qualsevol tercer mitjançant la comunicació d’informació errònia, inexacta o incompleta en els formularis de registre serà responsabilitat exclusiva de l’usuari. Doble Efecte S.L, com a responsable, tractarà les seves Dades Personals amb les següents finalitats:

1.1 Gestionar el seu registre com a usuari de la Plataforma: Les Dades Personals que ens aporti seran objecte de tractament per a identificar-li com a usuari de la Plataforma i donar-li accés a les seves diferents funcionalitats, productes i serveis que estan a la seva disposició com a usuari registrat.

1.2 Contactar amb vostè a través de correu electrònic, trucades telefòniques, enviament de SMS o altres mitjans de comunicació electrònics equivalents, com les notificacions push de l’App, etc. en relació a actualitzacions o comunicacions informatives relacionades amb les funcionalitats, productes o serveis contractats, incloses actualitzacions de seguretat de la Plataforma, sempre que sigui necessari o raonable per a la seva execució.

1.3 Atendre les sol·licituds o peticions que realitzi a través dels canals d’Atenció al Client disponibles sobre la nostra Plataforma.

1.4 Atendre les sol·licituds de vinculació del seu compte d’usuari de la Plataforma, rebudes a través de l’aplicació mòbil.

DRETS DE PROTECCIÓ DE DADES
Els Responsables del Tractament es comprometen a respectar la confidencialitat de les seves Dades Personals i a garantir-li l’exercici dels seus drets. En tot moment podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a: lavacamuu@lavacamuu.cat indicant-nos el motiu de la seva sol·licitud.

En cas necessari, podrem sol·licitar-li còpia del seu DNI, passaport o un altre document vàlid que l’identifiqui. En el cas que decidís exercir aquests drets i que com a part de les dades personals que ens hagués facilitat consti el correu electrònic li agrairíem que en l’esmentada comunicació es fes constar específicament aquesta circumstància, indicant l’adreça de correu electrònic respecte de la qual desitja exercitar el seu dret d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició.

ALTRES USOS NECESSARIS DE LES SEVES DADES PERSONALS
Per a complir les finalitats indicades en la present Política de Privacitat, és necessari que Doble Efecte S.L (així com el desenvolupament i suport d’activitats de comerç electrònic), tractin les seves Dades Personals en la mesura en què estiguin directament implicades amb cada finalitat.

Així mateix, també podrà ser necessari facilitar les seves Dades Personals a Doble Efecte S.L i a terceres parts que ens prestin serveis de suport, com ara entitats financeres, entitats de lluita contra el frau, proveïdors de serveis tecnològics, de logística, transport i lliurament, atenció al client i/o d’anàlisi de les transaccions que es realitzen a través de la Plataforma de cara a oferir als usuaris garanties suficients en les operacions comercials, etc. En aportar-nos les seves Dades Personals a través d’aquesta Plataforma, vostè ens autoritza a tractar i compartir la seva informació amb aquests col·laboradors. La seva autorització, inclou aquells casos en què per eficiència del servei, els prestadors puguin estar situats als Estats Units d’Amèrica o altres països o territoris situats fora de l’Espai Econòmic Europeu que no proporcionin un nivell de protecció de dades equiparable al del seu país o, en el seu cas, al de la Unió Europea.

De conformitat amb el que es preveu en els articles 11 i 34.e) de la Lopd, i atesa la naturalesa dels productes i serveis que Doble Efecte S.L li ofereix, tant a escala nacional com internacional, recaptem igualment el seu consentiment perquè les seves dades siguin comunicades en favor de filials o entitats col·laboradores.

Doble Efecte S.L es compromet a tractar de forma absolutament confidencial les dades de caràcter personal i a fer ús dels mateixos exclusivament per a les finalitats indicades.

Doble Efecte S.L l’informa que té implantades les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzativa necessàries per a garantir la seguretat de les seves dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua i tractament i/o accés no autoritzat, tenint en compte de l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos al fet que estan exposats, ja provinguin de l’acció humana o del medi físic o natural. Tot això, de conformitat amb el que es preveu en l’article 9 de la Lopd i en el Reial decret 1720/2007 de 21 de desembre pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal.