Select Page

Avís Legal

El nostre avís legal forma part del compromís mutu per un ús adequat de continguts i serveis de Doble Efecte.

Dades identificatives
Doble Efecte S.L
Ronda Universitat 31 2 pipí · 08007 Barcelona
lavacamuu@lavacamuu.cat
681 30 50 60
CIF/NIF: B65887176

Lavacamuu no pot assumir cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació apareguda en la pàgina d’Internet de www.lavacamuu.cat

Amb els límits establerts en la llei, Lavacamuu no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que es contenen en les seves pàgines d’Internet.

Els continguts i informació no vinculen a Lavacamuu ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap mena perquè es tracta merament d’un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.

La pàgina d’Internet de www.lavacamuu.cat pot contenir enllaços (links) a altres pàgines de terceres parts que Lavacamuu no pot controlar. Per tant, Toys and Dreams no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers.

Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva de Lavacamuus o els seus llicenciadors. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de Lavacamuu.

Així mateix, per a accedir a alguns dels serveis que Lavacamuu ofereix a través del website haurà de proporcionar algunes dades de caràcter personal. En compliment del que s’estableix en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades l’informem que, mitjançant l’emplenament dels presents formularis, les seves dades personals quedaran incorporats i seran tractats en els fitxers de Lavacamuu amb la finalitat de poder-li prestar i oferir els nostres serveis així com per a informar-lo de les millores del lloc web. Així mateix, l’informem de la possibilitat que exerceixi els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal, manera gratuïta mitjançant email a lavacamuu@lavacamuu.cat o en l’adreça Ronda Universitat 31 2 pipí · 08007 Barcelona.

El nostre avís legal forma part del compromís mutu per un ús adequat de continguts i serveis, així com de la propietat industrial i intel·lectual de Lavacamuu.

Usuaris

L’accés i/o ús d’aquest portal atribueix la condició d’USUARI, que accepta, des d’aquest accés i/o ús, les Condicions Generals d’Ús aquí reflectides. Les citades Condicions seran aplicable independentment de les Condicions Generals de Contractació que si escau resultin d’obligat compliment.

Ús del portal

lavacamuu@lavacamuu.cat proporciona l’accés a multitud de productes, informacions, serveis, programes o dades (d’ara endavant, «els continguts») en Internet pertanyents a Lavacamuu, o a tercers als quals l’USUARI pot tenir accés. L’USUARI assumeix la responsabilitat de l’ús del portal. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que fos necessari per a accedir a determinats serveis o continguts. En aquest registre l’USUARI serà responsable d’aportar informació veraç i lícita. A conseqüència d’aquest registre, a l’USUARI se li pot proporcionar una contrasenya de la qual serà responsable, comprometent-se a fer un ús diligent i confidencial d’aquesta. L’USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que Lavacamuu ofereix a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a no emprar-los per a:

– Incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic.

– Difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic il·legal, d’apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans.

– Provocar danys en els sistemes físics i lògics de Lavacamuu, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre en la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats;

– Intentar accedir i, en el seu cas, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.

Propietat intel·lectual i industrial

1. Tots els signes distintius, marques, noms comercials, continguts, estructura, disseny i forma de presentació dels elements i qualsevol altra informació que aparegui en aquest lloc web són propietat de Lavacamuu per si o com a cessionària i estan protegits pels drets de propietat industrial i intel·lectual.

2. L’usuari té prohibida la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública i, en general qualsevol altra forma d’explotació dels elements referits en l’apartat anterior sense autorització expressa de Lavacamuu.

3. L’usuari s’abstindrà d’emprar mitjans que puguin suprimir, alterar, eludir o manipular qualssevol dispositius de protecció o sistemes de seguretat que puguin estar instal·lats i que comportin un risc o mal o in utilització del lloc web i/o els seus continguts.

4. Lavacamuu no es responsabilitza del possible ús inapropiat que tercers realitzin d’aquesta pàgina Web, ni de la informació que a través d’ella transmetin a tercers. L’ús dels continguts que pugui fer l’usuari i les eventuals conseqüències, danys o perjudicis que poguessin derivar-se, són de l’exclusiva responsabilitat de l’usuari. Lavacamuu s’exclou pels danys i perjudicis de tota naturalesa causats als usuaris per l’ús d’enllaços (links), directoris i eines de cerca, que permeten als usuaris accedir a llocs web pertanyents i/o gestionats per tercers així com de la presència de virus o altres codis maliciosos en els continguts que puguin produir qualsevol tipus de danys en el sistema informàtic, documents electrònics o fitxers dels usuaris. Lavacamuu es reserva el dret d’exercitar les accions legals que consideri oportunes derivades de qualssevol usos il·lícits per part de tercers dels continguts de la seva pàgina web.

Exclusió de garanties i responsabilitat

Lavacamuu no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per a evitar-ho.

Modificacions

Lavacamuu es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en el seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en la qual aquests apareguin presentats o localitzats en el seu portal.

Enllaços

En el cas que en nom del domini es disposessin enllaços o enllaços feia altres llocs d’Internet, Lavacamuu no exercirà cap mena de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas Lavacamuu assumirà cap responsabilitat pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests enllaços o altres llocs d’Internet. Igualment la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap mena d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

Enllaços

Lavacamuu es reserva el dret a denegar o retirar l’accés a portal i/o els serveis oferts sense necessitat de pre avís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les Condicions Generals d’Ús.

Dret d’exclusió

Lavacamuu es reserva el dret a denegar o retirar l’accés a portal i/o els serveis oferts sense necessitat de pre avís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les Condicions Generals d’Ús.

Generalitats

Lavacamuu perseguirà l’incompliment de les condicions així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

Modificació de les presents condicions i durada

Lavacamuu podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen.

Legislació aplicable i jurisdicció

La relació entre Lavacamuu i l’USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i Tribunals espanyols.

Resolució de litigis en línia en matèria de consum conforme a l’Art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013: La Comissió Europea facilita una plataforma de resolució de litigis en línia que es troba disponible en el següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.